آب را گل نکنیم

 

 
شعری است به سیاق “آب را گل نکنیم” مرحوم سهراب سپهری و البته با مضمونی اجتماعی . آب را ول …