کوهستان سبز 2017-09-16 08:11:19

⛔️چرا استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی نه؟ ✅آشنایی با طرح فرهنگی”حذف و ساماندهی ظروف یکبار مصرف پلاستیکی در مراسم ملی و دینی ” ❤️در سال های نه چندان دور که شیوع انواع بیماری های واگیردار در بخشهای مختلف جامعه مخصوصا” در میان خردسالان و سالمندان بسیارشایع بود یکی از مواردی که می توانست باعث کاهش شدید این امراض بشود و کارشناسان علوم سلامت نیز به این نتیجه رسیده بودند که حتما” در هنگام حضور در مراسمهای عمومی و حتی در داخل خانواده هر کسی از وسایل شخصی خودش