آدرس هاییکه هیچگاه صحیح نبودند !

ساماندهی بهره برداری های جنگل آدرس صحیح حفظ و صیانت از جنگل های کشور است، نباید آدرس های اشتباهی داده شود و راه رسیدن به مقصد دشوار گردد.  ... “آدرس هاییکه هیچگاه صحیح نبودند !”

ادامه ←