استراتژی استفاده از ظرفیت ها و مزیت ها در شمال کشور

از همین روی می توان گفت فحوای بیانات