نگاهی به وضعیت اقلیمی کشور در سال آبی 94-93

سال آبي 94-1393 را در حالی پشت سر گذاشتیم که میزان بارندگی در 27 استان كشور كمتر از ميانگين بلند مدت و طبيعي خود و در 4 استان شمال و شمال غرب كشور بيش از ميانگين بلند مدت و طبيعي آنها بوده است. كاهش بارندگی از حدود 45 درصد در استان بوشهر تا حدود 4درصد در استان هاي سمنان و كرمان را شامل مي شود. همچنين كل كشور هم حدود 16 درصد نسبت به شرايط طبيعي و بلند مدت كمبود بارش را نشان ميدهد. به این ترتیب سال 94-93 از منظر بارش دريافتي سال مناسبي نبود. نكته قابل ذكر آن كه كاهش بارندگي كشور طي سالهاي اخير از يك سو و افزايش تقاضا و مصرف بيشتر از ظرفيت از منابع آبي، باعث تحميل خسارات سنگيني به اين منابع گرديده كه شرايط مذكور لزوم تجديد نظر مردم و مسئولين را در رابطه با استفاده بهينه از منابع آبي و رعايت الگوي  ... “نگاهی به وضعیت اقلیمی کشور در سال آبی 94-93”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

ایین نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (4

حکم مفاد ماده 54  قانون رفع موانع تولید ، در مورد رفع مداخلات است ، نه رسیدگی به اعتراض نحوه اجرای مقررات ماده 56 و یا کیفیت رسیدگی به اعتراض یا تغییر مرجع رسیدگی به اعتراض ! امر اعتراض به نحوه اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری و رسیدگی به اعتراض افراد ذیحق به اعتراض نباید با رفع مداخلات مشتبه گردد ! این موضوع در ماده 45 قانون رفع موانع تولید… [1] مقرره دارد.  اما رفع مداخلات در حیطه اختیارات اقدامات ثبتی و تشریفات آن از تحدید حدود ملک، اعم از اینکه تصرف سنواتی باشد یا دارای سند مالکیت اصلاحات ارضی باشد و یا برای آن ملک اسناد ثبتی  صادر شده باشد.  در هر حال اراضی تصرفی سنواتی فاقد سند  ... “ایین نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (4”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده