حفظ جنگل ها نظارت می خواهد، اما با قانون جدید !

در پاسخ به مطلب؛ حفظ جنگل ها نظارت می خواهد نه قانون جدید !  منتشر شده در روزنامه ایران مورخ 5/8/94  – صفحه 7 اینکه گفته شود حفظ جنگل ها نظارت می خواهد نه قانون جدید !  باید گفت که حفاظت از جنگل بدون قانون امکان پذیر نیست. واژه حفاظت برای حفظ عرصه و اعیان و منافع آن کاربرد دارد، اما واژه نظارت  عموماً بر عملکرد کمی و کیفی اجرای قانون و انواع فعالیت ها و بهره برداری های دارای موافقت کاربرد دارد و بی تردید نظارت نیز باید منطبق بر قانون انجام شود.!      قانون – سرمایه انسانی-  سرمایه مالی اعتبار –  امکانات و تجهیزات و… ابزارهای  حفاظتی و نظارتی مورد نیاز یک مأموریت هدفمند و موفق هستند. برای ایفای رسالت و تحقق هدفگذاری ها باید واقع بینانه تر به موضوع توجه کرد. نویسنده بدون وقوف به رسالت سازمانی و اهداف تشکیل سازمان متولی جنگل و سیاست های اجرایی این  ... “حفظ جنگل ها نظارت می خواهد، اما با قانون جدید !”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی+ توقف بهره برداری – 20

نظریه موسوم به تنفس بهره برداری از جنگل های شمال نظریه پخته شده ای نیست و کاملا خام است. چون  با احصاء عوامل تخریب، اجرای یک هدف موهوم را دنبال می کند، زیرا از مجموع باقیمانده عوامل تخریب مشهود در محدوده طرح های جنگلداری تحت اجرا، فقط می توان در بعضی از طرح های جنگلداری راجع به اجرای ناقص خروج دام از جنگل اشاره کرد. با استفاده از آمار عمدتا غیر رسمی نباید گفت حال جنگل های محدوده طرح جنگلداری خوب نیست، ایجاد ابهام بر عملکرد مثبت طرح های جنگلداری به منزله نا دیده گرفتن خدمات ایجاد شده   ... “بسیار سفر باید تا پخته شود خامی+ توقف بهره برداری – 20”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده