چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(7)

راهبرد كلان9 : تدوين و اجراي برنامه آمايش سرزمين اقدامات و راهکارها : تهيه نقشه استعداد كاربري، قابليت و تناسب اراضي كشور در مقياس مناسب و شناسائي مناطق حساس به فرسايش انطباق كاربري فعلي اراضي با توانائي‌هاي طبيعي آنها (با تهيه كاداستر اراضي و ايجاد سامانه اطلاعات ملي زمين) و تهيه نقشه اصلاح كاربري اراضي بررسي، ارزيابي و تدوين خط مشي ها و دستورالعملهاي حفاظت خاك متناسب با شرايط فيزيکي، اجتماعي و فرهنگي کشور تقسيم بندي کشور به چند منطقه اکولوژيکي يا واحد همگن جهت سازماندهي مناسب امور اجرايي و تحقيقاتي با نگاه برنامه ريزي منطقه اي محدود کردن تغيير کاربري‌هايي مؤثر بر تشديد فرسايش تدوين شاخصها و استانداردهاي مديريت پايدار سرزمين براي کاربريهاي مختلف راهبرد كلان10 : جلب مشارکت و حمايت کليه ذينفعان  با رويکرد تقويت ساختار سازماني صف و ستاد و سازمانهاي مردم نهاد جهت پاسخ به ماموريتها  اقدامات و راهکارها : حمايت و تقويت انجمن­ها و سازمان­هاي  ... “چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(7)”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

ال نینو Elnino

نوسان جنوبی یکی از مهمترین و شاخص ترین رویداد هایی است که منجر به ظهور نا بهنجاری های بزرگ آب و هوایی در بسیاری از نقاط جهان می شود. هواشناسان و اقیانوس شناسان جهان در سال های اخیر مطالعات زیاد و دقیقی در مورد مکانیزم ایجاد ال نینو و تاثیرات متقابل جو و اقیانوس انجام داده اند ، بویژه مطالعات گسترده ای در ارتباط با ناموزونی دما در سطح دریا و نوسانات فشار جو در سال هایی که ال نینو رخ می دهد انجام گرفته است ، مجموعه این تغییرات را بنام نوسانات جنوبی می نامند که با کلمه اختصاری ENSO) ElNino Southern Oscillation )یعنی ترکیبی از دو کلمه ال نینو و نوسانات جنوبی است بکار می رود . ال نینو لغتی اسپانیولی و به مفهوم پسر بچه و با تعمیم معنا ، کودک مسیح است . علت این نام گذاری به دلیل اعتقادات قلبی و مذهبی سکنه ساحل نشین  ... “ال نینو Elnino”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده