ارزش اکولوژیکی عناصر پیر و فرتوت جنگل هیرکانی

درختان در تمام مراحل سنی خود در ساختار جنگل نقش اساسی دارند. درختان در همه مراحل سنی و در طول دوره حیات خود، نقش توان ذخیره کربن را  ایفا می کنند و حتی پس از سقوط در کف جنگل نقش خود را به صورت منبع کربن حفظ  و ادامه می دهند. در این مجال نمی گنجد که بیش از این در باره ارزش زیستی هر عنصر زنده از فلور جنگل نوشته شود. با وارونه جلوه دادن حقایق نمی شود به راه حل رفع مشکل سد شفارود رسید. مطمئن باشید با تنظیم چند خبر بر خلاف واقع، دستور صدور پروانه قطع درخت مخزن سد شفارود صادر نمی شود. تنظیم یک خبر جنجالی با عنوان ” عناصر پیر و فرتوت … ” مرتبط با یک مصاحبه  ... “ارزش اکولوژیکی عناصر پیر و فرتوت جنگل هیرکانی”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده