بسیار سفر باید تا پخته شود خامی+ توقف بهره برداری – 19

نظریه موسوم به تنفس بهره برداری از جنگل های شمال نظریه پخته شده ای نیست و کاملا خام است. چون تحقق اهداف حفاظت از جنگل را یک بعدی می بیند و اجرای یک هدف موهوم غیر قابل تحقق را دنبال می کند.  اهداف حفاظت از منابع طبیعی یک بعدی قابل تحقق نیست. حفاظت از منابع طبیعی یک روی سکه است و روی دیگر سکه، مدیریت منابع طبیعی ملی شده قرار می گیرد. اما اگر بخواهیم موجودیت منابع طبیعی یا موجودیت این سکه را منظور نظر داشته باشیم باید به همه تکالیف حفظ –  احیا-  اصلاح- توسعه و بهره برداری مثل هم بپردازیم. انجامتکالیف سازمان در فعالیت  احیا-  اصلاح- توسعه و بهره برداری در قالب مدیریت برنامه ریزی می شود و از موجودیت منابع حفاظت   ... “بسیار سفر باید تا پخته شود خامی+ توقف بهره برداری – 19”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی+ توقف بهره برداری – 18

نظریه موسوم به تنفس بهره برداری از جنگل های شمال نظریه پخته شده ای نیست و کاملا خام است. چون هم زمان با ارائه نظریه توقف بهره برداری چوبی، بهره برداری غیر چوبی را تجویز می کنند. این نوع نگاه نشان از این دارد که مبانی نظری این ایده ایراد دارد و نمی توانند دفاع مؤثر از نظریه توقف ارائه دهند، چون ایده پردازان  نه تنها نمی توانند بهره برداری های محلی را قطع یا نفی نمایند، بلکه به بهره برداری محلی اهمیت داده و تجویز می کنند. در هر حال  ایده پردازان می خواهند در قالب طرح جنگلداری یا عنوان مشابه،  مدیریت علمی عملی جنگل را که مبتنی بر درآمد چوب تجربه اجرایی دارد، به سمت   ... “بسیار سفر باید تا پخته شود خامی+ توقف بهره برداری – 18”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده