چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(7)

راهبرد كلان9 :

تدوين و اجراي برنامه آمايش سرزمين

اقدامات و راهکارها :

  1. تهيه نقشه استعداد كاربري، قابليت و تناسب اراضي كشور در مقياس مناسب و شناسائي مناطق حساس به فرسايش
  2. انطباق كاربري فعلي اراضي با توانائي‌هاي طبيعي آنها (با تهيه كاداستر اراضي و ايجاد سامانه اطلاعات ملي زمين) و تهيه نقشه اصلاح كاربري اراضي
  3. بررسي، ارزيابي و تدوين خط مشي ها و دستورالعملهاي حفاظت خاك متناسب با شرايط فيزيکي، اجتماعي و فرهنگي کشور
  4. تقسيم بندي کشور به چند منطقه اکولوژيکي يا واحد همگن جهت سازماندهي مناسب امور اجرايي و تحقيقاتي با نگاه برنامه ريزي منطقه اي
  5. محدود کردن تغيير کاربري‌هايي مؤثر بر تشديد فرسايش
  6. تدوين شاخصها و استانداردهاي مديريت پايدار سرزمين براي کاربريهاي مختلف

راهبرد كلان10 :

جلب مشارکت و حمايت کليه ذينفعان  با رويکرد تقويت ساختار سازماني صف و ستاد و سازمانهاي مردم نهاد جهت پاسخ به ماموريتها 

اقدامات و راهکارها :

  1. حمايت و تقويت انجمن­ها و سازمان­هاي مردم­نهاد مرتبط با بيابان و مهار بيابانزايي
  2. تقويت ارتباطات سازمانها ومراكزعلمي مرتبط با تخريب سرزمين و بيابانزايي در جهت اجراي طرح هاي مقابله با بيابانزايي از طريق تصويب تفاهم نامه هاي دو و چند جانبه با مراکز فوق
  3. برقراري سيستم هاي کاراي تبادل دانش و اطلاعات و از جمله دانش بومي در سطوح ملي منطقه اي و بين المللي به عنوان ابزاري جهت تصميم گيري و برنامه‌ريزي
  4. بانك اطلاعاتي برقراري سيستم هاي کاراي تبادل دانش و اطلاعات از جمله دانش و فناوري بومي و ارزيابي اقدامات انجام شده در مناطق بياباني در جهت اجرائي نمودن کنوانسيون مقابله با بيابانزايي

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده