نتیجه پایش عملکرد 41 ساله در دو حوزه آبخیز در استان گلستان

نظریه موسوم به تنفس بهره برداری از جنگل های شمال نظریه پخته شده ای نیست و کاملا خام است. چون به نتایج ارزیابی عملکرد توجه ندارد و حاضر به قبول نتایج سنجه های مختلف نیست.

با وجود این همه تبلیغات کاهش مساحت جنگل های کشور، شاید گزارش افزایش مساحت جنگل در شمال وهم انگیز به نظر برسد. اما باور کنید نمی شود از واقعیت های موجود چشم پوشید.

اخبار کاهش مساحت جنگل های کشور را نمی توان نپذیرفت، اما در هر ناحیه رویشی روند تخریب متفاوت و توان تجدید حیان محدود و نتیجه مختلف است. اگر از عملکرد مدیریت مبتنی بر تهیه و اجرای طرح های جنگلداری در شمال کشور دفاع نشود، بی تردید در حق  جنگلبانان خستگی نا پذیر جفا روا شده است.

این پاور پوینت که بررسی تحقیقی اداره کل گلستان است با تقدیر و تشکر از تهیه کننده و همچنین ارائه دهنده برای بیان عملکرد اداره کل استان 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده