حفظ جنگل ها نظارت می خواهد، اما با قانون جدید !

در پاسخ به مطلب؛ حفظ جنگل ها نظارت می خواهد نه قانون جدید !  منتشر شده در روزنامه ایران مورخ 5/8/94  – صفحه 7

اینکه گفته شود حفظ جنگل ها نظارت می خواهد نه قانون جدید !  باید گفت که حفاظت از جنگل بدون قانون امکان پذیر نیست. واژه حفاظت برای حفظ عرصه و اعیان و منافع آن کاربرد دارد، اما واژه نظارت  عموماً بر عملکرد کمی و کیفی اجرای قانون و انواع فعالیت ها و بهره برداری های دارای موافقت کاربرد دارد و بی تردید نظارت نیز باید منطبق بر قانون انجام شود.!    

 قانون – سرمایه انسانی-  سرمایه مالی اعتبار –  امکانات و تجهیزات و… ابزارهای  حفاظتی و نظارتی مورد نیاز یک مأموریت هدفمند و موفق هستند.

برای ایفای رسالت و تحقق هدفگذاری ها باید واقع بینانه تر به موضوع توجه کرد. نویسنده بدون وقوف به رسالت سازمانی و اهداف تشکیل سازمان متولی جنگل و سیاست های اجرایی این سازمان و همچنین بدون ملاحظات به دست خوردگی ها در سیاست های اجرایی و  همچنین خیزها و افت ها در جایگاه تشکیلات سازمانی در ساختار تشکیلاتی دولت قلم فرسایی کرده است.

سازمان جنگل ها مأمور حفاظت از جنگل های کشور است. حفاظت از جنگل ها 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده