بسیار سفر باید تا پخته شود خامی+ توقف بهره برداری – 20

نظریه موسوم به تنفس بهره برداری از جنگل های شمال نظریه پخته شده ای نیست و کاملا خام است. چون  با احصاء عوامل تخریب، اجرای یک هدف موهوم را دنبال می کند، زیرا از مجموع باقیمانده عوامل تخریب مشهود در محدوده طرح های جنگلداری تحت اجرا، فقط می توان در بعضی از طرح های جنگلداری راجع به اجرای ناقص خروج دام از جنگل اشاره کرد.

با استفاده از آمار عمدتا غیر رسمی نباید گفت حال جنگل های محدوده طرح جنگلداری خوب نیست، ایجاد ابهام بر عملکرد مثبت طرح های جنگلداری به منزله نا دیده گرفتن خدمات ایجاد شده 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده