بسیار سفر باید تا پخته شود خامی+ توقف بهره برداری – 18

نظریه موسوم به تنفس بهره برداری از جنگل های شمال نظریه پخته شده ای نیست و کاملا خام است. چون هم زمان با ارائه نظریه توقف بهره برداری چوبی، بهره برداری غیر چوبی را تجویز می کنند. این نوع نگاه نشان از این دارد که مبانی نظری این ایده ایراد دارد و نمی توانند دفاع مؤثر از نظریه توقف ارائه دهند، چون ایده پردازان  نه تنها نمی توانند بهره برداری های محلی را قطع یا نفی نمایند، بلکه به بهره برداری محلی اهمیت داده و تجویز می کنند.

در هر حال  ایده پردازان می خواهند در قالب طرح جنگلداری یا عنوان مشابه،  مدیریت علمی عملی جنگل را که مبتنی بر درآمد چوب تجربه اجرایی دارد، به سمت 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده