بسیار سفر باید تا پخته شود خامی+ توقف بهره برداری – 19

 

نظریه موسوم به تنفس بهره برداری از جنگل های شمال نظریه پخته شده ای نیست و کاملا خام است. چون تحقق اهداف حفاظت از جنگل را یک بعدی می بیند و اجرای یک هدف موهوم غیر قابل تحقق را دنبال می کند. 

اهداف حفاظت از منابع طبیعی یک بعدی قابل تحقق نیست. حفاظت از منابع طبیعی یک روی سکه است و روی دیگر سکه، مدیریت منابع طبیعی ملی شده قرار می گیرد. اما اگر بخواهیم موجودیت منابع طبیعی یا موجودیت این سکه را منظور نظر داشته باشیم باید به همه تکالیف حفظ –  احیا-  اصلاح- توسعه و بهره برداری مثل هم بپردازیم. انجامتکالیف سازمان در فعالیت  احیا-  اصلاح- توسعه و بهره برداری در قالب مدیریت برنامه ریزی می شود و از موجودیت منابع حفاظت 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده