آیین نامه نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی و پرتوها ابلاغیه 1394/6/11

مصوبه دولت درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی ابلاغ شد. هیئت وزیران در جلسه 4/6/1394 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (27) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب 1374- تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی موضوع تصویب‌نامه شماره 60742/ت16525هـ  مورخ 1/4/1378 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- عنوان آیین‌نامه به “آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی و پرتوها” تغییر می‌یابد.
2- متن زیر به عنوان جزء (ح) به بند (6) ماده (1) اضافه می‌شود:
ح- کارگاه‌های ساختمانی.
3- متون زیر به عنوان بندهای (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13) و (14) به ماده (1) الحاق می‌شود:
8- پرتو: پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز
9- پرتوهای یون ساز: از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه پرتوهایی که بتوانند در مواد بیولوژیکی
یون سازی نمایند.

10- پرتوهای غیریون ساز: از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه پرتوهایی که نتوانند در مواد بیولوژیکی
یون سازی نمایند.
11- امواج رادیویی: امواج الکترومغناطیسی در بازه فرکانسی (300 ) کیلوهرتز تا (300) گیگاهرتز
12- آنتن: وسیله‌ای که برای ارسال و یا دریافت امواج رادیویی در باندهای مختلف فرکانسی با کاربری‌های مختلف از قبیل داده، صدا و تصویر به اشکال مختلف نصب می‌شود.
13- دکل آنتن: انواع سازه‌های فلزی و غیرفلزی که به صورت مهاری یا غیرمهاری (خود ایستا) نصب شده و انواع آنتن‌ و متعلقات آن بر روی آنها نصب می‌شود.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده