آیا شهرها دارای اثر انگشت هستند؟

آیا شهرها دارای اثرانگشت هستند؟ آیا مثل بشر، محدوده ها و
حرایم شهرها نیز دارای اثر انگشت منحصر به فرد می باشند. وقتی ژن ها تعیین کننده
ویژگیهای انسان هستند مشخصه های یک شهر نیز از طریق ارتباط میان ساخت وسازها و فضاهای باز
تعیین می شود که در حقیقت خصیصه بارز آن را در نقشه های شهری و دیاگرامهای سفید و
سیاه می توان ملاحظه نمود که اشکال سیاه ساخت و سازها و سفیدها بیانگر اراضی باز (
و احیانا سبز) شهری است

مقاله زیر از این حیث مقاله جالبی برای علاقمندان به حوزه
شهرسازی و محیط زیست شهری محسوب می گردد.

آنچه از اثر انگشت منحصر به فرد شهرهای بزرگ جهان حاصل می شود میزان
تراکم ساخت و سازها، نحوه چیدمان آن، میزان فضاهای آزاد و باز شهری در قیاس با
فضاهای اشغال شده، تفاوت مشهود آن (در مثال معرفی شده در ریودوژانیرو)
در مناطق مختلف شهری، ارتباط معنادار این ویژگی با شرایط اقتصادی ساکنان آن و نهایتاٌ
اثرات غیرقابل اجتناب این بارگذاری ها بر محیط زیست شهری
است.
  

Mapping the ‘Urban Fingerprints’ of Cities

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده