چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(6)

راهبرد كلان8 :  آموزش و ارتقاء آگاهي و فرهنگ عمومي اقدامات و راهکارها : تقويت نگاه زيست­محيطي به مقولۀ بيابانزايي با تکيه بر آموزه هاي ديني و فرهنگي؛ فرهنگ‌سازي عمومي حفاظت از منابع آبی و خاکي کشور در سطح عموم از مدرسه تا جامعه؛  گسترش فضاي علمي از طريق ایجاد كرسي­هاي آزادانديشي، کانونهاي تفکر و مناظرات علمي مبتني بر جدال احسن و نقدپذيري عالمانه؛ استفاده از ظرفيت رسانه‌ها براي پيشبرد اهداف و طراحي و اجراي مناظرات علمي در رسانه‌هاي عمومي؛ طراحي و بهبود برنامه هاي مناسب آموزشي براي ظرفيت‌سازي و فرهنگ‌سازي مديريت خشكسالي؛ طراحي و توليد برنامه هاي آموزشي چند رسانه اي متناسب با همکاری نهادهای مرتبط با موضوع؛ توسعه هر چه بيشتر آموزش­هاي عمومي از طريق صدا و سيما، آموزش و پرورش و سازمان­هاي غيردولتي؛ توسعه آموزش جوامع محلي و ارتقاء سطح دانش فني و مهارتي بهره­برداران با آموزش‌هاي تخصصي؛ تربيت نيروي انساني متخصص و اثربخش در امر حفاظت  ... “چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(6)”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده