چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(5)

راهبرد كلان6 : ارتقاء ظرفيتهاي سازگاري و کاهش اثرات  ريزگرد اقدامات و راهکارها : بهبود شرايط معيشتي جوامع متاثر ازبيابانزايي ، تخريب سرزمين و خشکسالي تنوع بخشي به فعاليتهاي اقتصادي به منظور کاهش وابستگي به سرزمين بکارگيري ظرفيتها،  قابليتها و پتانسلهاي مناطق خشک و نيمه خشک با تاکيد بر بهره برداري پايدار ارزيابي اثرات زيست­محيطي ناشي از عمليات عمراني نظير راه­سازي و معدن­کاوي شناسايي و معرفي گونه­هاي مناسب براي توسعه کشت گياهان دائمي يا احداث جنگل و باغ در اراضي پرشيب طراحي و ارائه استانداردهاي توسعه شبکه‌هاي بادشکن‌هاي طبيعي و مصنوعي در مناطق بیابانی و بادخيز توسعه تجهيزات و روشهاي حفاظتي آب و خاک و سازگار در اراضي کشاورزي و منابع طبيعي تدوين برنامه جامع زيست­محيطي کشور در فرايند بهره برداري از منابع طبيعي و  معادن تجهيز مراکز بهداشتي درماني و اورژانس  راهبرد كلان7: هدفمند كردن اعتبارات و بسيج منابع مالي طرح ها و پروژه ها      اقدامات و راهکارها :  ... “چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(5)”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده