چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(4)

 راهبردها  و  راهکارها: …ادامه…..

راهبرد کلان 3 :

اتخاذ ديپلماسي فعال و اثرگذار منطقه اي و بين المللي

اقدامات و راهکارها :

 1. اولويت در توسعه و بهر ه برداري بهينه از منابع آبي حوضه هاي آبريز مرزي و مشترك و التزام به معاهدات و ساختارهاي حقوقي مرتبط با آن
 2.   ايجاد و توسعة نظامهاي فني، حقوقي و مبادلة آب در چارچوب كنوانسيونهاي ذيربط بين المللي با لحاظ نمودن ظرفيتهاي منابع آبي و آب مجازي در راستاي توسعه امنيت آبي كشور
 3. مبادلة تفاهم نامه‌هاي منطقه‌اي و بين المللي مرتبط با حفاظت خاک و کنترل فرسايش.
 4. تلاش در جهت هم افزايي كنوانسيون هاي زيست محيطي در سطح ملي به منظور ارتقاي بهره وري اقدامات

 راهبرد كلان 4 :

ايجاد و حفظ نظام حقوقي حقابه  زيست محيطي رودخانه ها ، تالابها ، درياچه ها و چالاب­هاي بياباني 

اقدامات و راهکارها :

 1. تعيين ظرفيت تحمل حوضه­ها به منظور برقراري تعادل بين منافع ريست­محيطي، اجتماعي و اکوسيستم هاي آبي
 2. الزام وزارت نيرو به تامين و تضمين حقابه محيط زيست
 3. تصريح حقابه ها در قوانين زيست­محيطي و الزام دادگاههاي قضايي کشور به رسيدگي سریع آن
 4. ارزيابي دوره اي نياز آبي اکوسيستم­هاي آبي از  طريق تشکيل کميته هاي تخصصي منطقه اي و محلي
 5. ارتقاء همکاريهاي بين المللي و تبادل تجربيات به منظور استفاده از الگوها و طرحهاي شاخص بين المللي در کشور
 6. منظور نمودن ظرفيتهاي آبي و ارزش كامل اقتصادي، ذاتي، سياسي، امنيتي، اجتماعي و زيست­محيطي در طر حهاي كالبدي و آمايش سرزمين
 7. حفاظت از پوشش گياهي و ذخاير ژنتيکي  اکوسيستمهاي مناطق بياباني
 8. افزايش تنوع گونه اي در عمليات بيابان‌زدايي و تثبيت ماسه هاي روان
 9. توسعة روشهاي مديريت ريسک مخاطرات آب و هوايي و بحرانهاي کمي و کيفي آب

 راهبرد كلان5 :

توسعه تحقيقات و فناوري با رويکرد مديريت دانش محور

اقدامات و راهکارها :

 1.   تقويت و تمرکز نظام مديريت دانش و پژوهش در حوزه بيابانزدايي، تخريب سرزمين و خشکسالي
 2. تحقيق و سياست سازي براي فنّاوري هاي جديد و نوپا
 3. تقويت همکاري با دانشگاه هاي مرتبط براي برگزاري دوره هاي آموزشي علم و فنّاوري و بعلاوه درگير نمودن و استفاده از مشارکت دانشجويان در تحقيقات ريزگردها
 4. ارتقاء سطح علمي نشريات و همايشهاي مرتبط و افزايش کيفي محتواي آنها
 5. ايجاد شبکه اي از متخصصان و علاقه مندان در حوزه ريزگرد
 6. بهبود نظام ارزيابي، اثربخشي و اولويت بندي پروژه هاي تحقيقاتي
 7. ارتقاء فناوري هاي بومي و بومي سازي فناوريهاي جديد
 8. تشويق و تقويت مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري تحقيقات و فناوري­های مرتبط
 9. تقويت ارتباط دانشگاه، صنعت، اجرا و موسسات تحقيقاتي
 10. تامين اعتبارات تحقيقاتي و تنوع بخشي به آن،بهبود خدمات پشتيباني تحقيقات
 11. ارتقاءکيفييت پروژه هاي دانشجويي
 12. تامين وتوسعه ظرفيت نيروي انساني متخصص در حوزه بيابانزدايي ، تخريب سرزمين و خشکسالي

                                         ……ادامه دارد……..

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده