چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(5)

راهبرد كلان6 :

ارتقاء ظرفيتهاي سازگاري و کاهش اثرات  ريزگرد

اقدامات و راهکارها :

 1. بهبود شرايط معيشتي جوامع متاثر ازبيابانزايي ، تخريب سرزمين و خشکسالي
 2. تنوع بخشي به فعاليتهاي اقتصادي به منظور کاهش وابستگي به سرزمين
 3. بکارگيري ظرفيتها،  قابليتها و پتانسلهاي مناطق خشک و نيمه خشک با تاکيد بر بهره برداري پايدار
 4. ارزيابي اثرات زيست­محيطي ناشي از عمليات عمراني نظير راه­سازي و معدن­کاوي
 5. شناسايي و معرفي گونه­هاي مناسب براي توسعه کشت گياهان دائمي يا احداث جنگل و باغ در اراضي پرشيب
 6. طراحي و ارائه استانداردهاي توسعه شبکه‌هاي بادشکن‌هاي طبيعي و مصنوعي در مناطق بیابانی و بادخيز
 7. توسعه تجهيزات و روشهاي حفاظتي آب و خاک و سازگار در اراضي کشاورزي و منابع طبيعي
 8. تدوين برنامه جامع زيست­محيطي کشور در فرايند بهره برداري از منابع طبيعي و  معادن
 9. تجهيز مراکز بهداشتي درماني و اورژانس

 راهبرد كلان7:

هدفمند كردن اعتبارات و بسيج منابع مالي طرح ها و پروژه ها     

اقدامات و راهکارها :

 1. افزايش سهم منابع و انگيزه هاي مالي، ابتکاري از بخش خصوصي، تجارت و دريافت خسارت، ماليات و عوارض و…از طريق پيشنهاد قوانين و دستورالعملهاي مرتبط
 2. جذب تسهيلات و سرمايه گذاري در طرح هاي جامع مقابله با بيابانزايي از سوي سازمانهاي بين المللي همچون GEF  و اتحاديه اروپا از طريق تهيه و تدوين طرحها
 3. تقويت نظامهاي مالياتي و پرداخت خسارت
 4. ایجاد و تقویت نظام پرداخت خدمات زيست­محيطي                 

                                        ……….ادامه دارد…….

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده