چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(2)

چالش­ هاي اصلي :

تبعات چالش ریزگردها، اینک در هیبت بحرانی فراموضوعی، تمامی سطوح زندگی از محیط زیست گرفته تا اقتصاد و فرهنگ و امنیت را در کشور و بویژه استان های درگیر نشانه گرفته و در مقياسي فرامنطقه اي، کارايي سرزمين­ها را کاسته و بر دامنه کيفي و کمي آلودگي­هاي زيست محيطي افزوده است. از این رو شاید بتوان گفت اقدامات و ستاده های ناشی از انجام طرحهای تحقیقاتی و اجرایی در بخش کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست، به همراه دیگر تلاش های نوشتاری ، دیداری و شنیداری ، در مقایسه با عمق و وسعت فشاری که بر منابع طبیعی و محیط زیست کشور وارد شده و می شود، تناسبی نداشته و متاسفانه روند فزونی فرایندهای تخریب سرزمین همچنان ادامه دارد. خلاصه بحث های کارشناسی جلسات متعدد کارگروه آب و ریزگرد در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور-بخش تحقیقات بیابان منجر به شناخت چالش های زیر شده است:

 • بخشي نگري و ناهماهنگي ساختار سازماني نهادهاي مرتبط بامديريت ريزگرد در کشور
 • زيانهاي اقتصادي و زيست محيطي ناشي از ريزگرد در بخشهاي کشاورزي و منابع طبيعي ، حمل و نقل و زيرساختهاي ارتباطاتي  ،محيط زيست ، صنعت و بازرگاني
 • تشديد بيابانزايي ،تخريب سرزمين وخشکسالي
 • نارسايي نظام جامع پايش ،ارزيابي و اثربخشي 
 • ناکافي بودن تحقيقات علمي و  فناوري هاي نوين 
 • تغيير اقليم و اثرات آن
 • فقدان طرح آمايش سرزمين 
 • تهديد سلامت و بهداشت جوامع انساني
 • اختلافات حقوقي و هيدرو پليتيک  و عدم همگرايي منطقه اي 
 • محدوديتهاو موانع مالي و اعتباري
 • ضعف آموزش همگاني و اطلاع رساني
 • تشديد مهاجرت و تخليه جمعيت از مناطق  تحت تاثير ريزگرد
 •          
 •                            ………ادامه دارد…….
نوشته شده در: دسته‌بندی نشده