چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(3)

 راهبردها  و  راهکارها  :

تعيين برنامه‌ها و اولويت‌هاي راهبردي، در شمار مهمترين و اصلي‌ترين وظايف هر سازمان و نهادي قرار دارد که براي دست‌يابي به اهداف ضروري و جهت گيري‌هاي اصلي، رويکردها و فعاليت ها و اقدامات اساسي آن نهاد لازم‌اند،. راهبردها مجموعه‌اي از رويکردها و اقدامات کلي است که براي دست‌يابي به اهداف ضروري مي‌باشند. به عبارتي ديگر به جهت گيري‌هاي اصلي، رويکردهاي مهم و فعاليت ها و اقدامات اساسي که براي تحقق اهداف لازم‌اند، راهبرد گفته مي شود. بديهي است بر اساس اين تعريف، راهبردها الزاماً متناسب با اهداف بوده و مسيرهاي تحقق اهداف را روشن مي‌کنند. به بیان ساده تر هدف از جنس مقصد است و راهبرد از جنس مسير. راهبردها، همان «نقشه‌ي راه» است كه به مدد آن، هر سازماني مي‌تواند دستيابي به آرمان و هدفي كه براي خويش قايل شده ا‌ست را با كمترين هزينه و مطمين‌ترين شيوه تحقق بخشد. در طراحي راهبردها، توجه به ارزش‌ها و رعايت سياست‌ها الزامي است.

راهکارها؛ نیز مجموعه‌اي از عمليات و خدمات مختلف است که در ارتباط با يکديگر براي تحقق هدف‌هاي مشخص در چارچوب راهبردها تنظيم مي‌شوند. معمولاً هر برنامه اجرايي، خود حاوي اهداف، سياست‌ها و خط مشي‌هاي اجرايي و طرح‌هاي مشخص براي انجام عمليات است که دستگاه‌هاي اجرايي مسئول برنامه آنها را تهيه خواهند کرد.

راهبرد كلان 1:

انسجام بخشي وارتقاء سطح هماهنگيهاي درون و بين سازماني 

 اقدامات و راهکارها :

 1. تشکيل شوراي راهبردي به منظور سياستگذاري، ارتقا‌ي هماهنگي و هم‌افزايي در بخشهاي مختلف کشور 
 • تقسيم کار و تعيين حدود وظايف کارکردي نهادهاي ساختاري مرتبط     
 • تدوين برنامه عمل هم­افزايي ظرفيتهاي دست اندرکاران
 • آسيب­شناسي ساختار سازماني و تحليل عملياتي شبکه دست اندرکاران
 1. تقويت نقش مناطق در برنامه ريزيبا هدف تمرکززدايي و انطباق برنامه هاي اجرايي با توان اکولوژيکي مناطق
 2. بازنگري و همسو سازي بر نامه اقدام ملي و راهبرد ده ساله کنوانسيون مقابله با بيابانزايي با کليه برنامه هاي توسعه ملي، بخشي و فرابخشي کشور 
 3. تدوين و تصويب مقررات و قوانين حفاظت خاک و يا اصلاح ادواري قوانين موجود در بهره برداري‌هاي کشاورزي و منابع طبيعي
 4.  تدوين لوايح مناسب و تنظيم آيين نامه‌هاي لازم براي ايجاد تعاملات بين وزارتخانه‌هاي مرتبط،
 5. تبيين وظيفه­ مندي، حدود اختيارات و مسئوليت‌هاي هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي کشور،
 6. ايجاد و تقويت جايگاه قانوني وزارت جهاد كشاورزي و ساير سازمان­هاي متولي حفاظت و مديريت منابع خاک و آب
 7. ايجاد دستگاه عالي نظارتي ويژه براي اطمينان از رعايت استانداردها در فعاليت‌هاي مرتبط با منابع آب وخاک

 

راهبرد كلان 2 :

تدوين نظام جامع ارزيابي بيابانزايي،تخريب سرزمين و خشکسالي (DLDD)

اقدامات و راهکارها :

 1. ايجاد و توسعه سامانه فراگير پايش و سيستم هاي پيش آگاهی ريزگرد و فرسايش بادي
 2. توسعه و تجهيز ايستگاههاي پايش وضعيت جوي و سيستم هاي پيش آگاهي
 3. پايش اثرات تغييرات اقليمي بر منابع آبي ، خاکي و پوشش گياهي كشور
 4. سنجش و ارتقاءتاب آوري (RESILIANCE)سيستمهاي طبيعي و انساني کشور نسبت به ريزگردها
 5.   ارتقاء و استقرار نظام پايش، ارزيابي واثربخشي عملكرد و اقدامات اجرايي نهادهاي مرتبط بر اساس برنامه استراتژيك مهار ريزگردها
 6. توسعة مديريت خطرپذيري (ريسك) و بحران با تأكيد بر مديريت خشكسالي، سيل و تغييرات اقليمي
 7. ايجاد هماهنگي هاي بين سازماني در پايش و حفاظت كيفي از منابع آب و خاك حوضه و محيط زيست
 8. تدوين برنامه مديريت ريسک و هشدار
 9. پايش شاخصها و معيارهاي بيابانزايي (متشكل از  تمامي نهادهاي عضو كميته ملي بیابانزدايي)
 10. حركت به سمت طرح محوري در محدوده جغرافيايي مشخص در تهيه ، اجرا ، نظارت و ارزيابي طرح‌ها
 11. حركت به سمت شكل گيري و تقويت مديريت اجرايي واحد براي تهيه و اجراي طرح‌هاي بزرگ بيابان‌زدايي وتثبيت ماسه هاي روان
 12. ايجاد و ارتقاء نظام بيمه‌اي به منظور جبران خسارات ناشي از مخاطرات و بحرانهاي آب و هوايي       

                       …….ادامه دارد……..

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده