رد پای اکولوژیک فوق تحمل تهران

رد پای اکولوژیک فوق تحمل:
امروزه داد دوستداران محیط زیست در آمده که توتستان محله “صحرانی” ستارخان رو به نابودی گذاشته،سرنگ‌های رها شده را مصداق قرار داده می گویند که درختانی در آتش اعتیاد معتادانی که این مکان را به پاتوق خود بدل کرده اند سوخته‌اند. حتماً مجتمع های مسکونی هم توسط معتادان ساخته می شود!! واقعیت تلخ اینکه با توجه به شرایط اکولوژیکی و اجتماعی موجود حسب برآورد متخصصین امر ظرفیت زیست سرانه ایران حدود 0.84 بوده وبا توجه به مصرف موجود ردپای اکولوژیک حدود 2.66 می باشد. به بیانی با توجه به الگوئی مصرف فعلی ظرفیت زیستی کشور حدود 25 میلیون نفر بوده ، در حالیکه ردپای اکولوژیک فعلی بیش از سه برابر حد مجاز است. با توجه به تمرکز نزدیک به یک چهارم جمعیت کشور در تهران رد پای اکولوژیک به بیش ده برابر توان زیستی می رسد. انفجار جمعیت تهران بدون شک به انهدام ساختار زیستی منتهی خواهد شد…

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده