ذخیره‌ی عظیم ماگما در یلواستون yellow Stone

انبار (داشت‌گاه) بزرگی از گداخته‌ها ( ماگما ) در زیر ابرآتش‌فشان یلواستون کشف شده است! در ژرفای زیر پارک ملی یلواستون ، یکی از فعال‌ترین سیستم‌های آتش‌فشانی زمین، انبار بزرگی از سنگ‌های داغ و بخشی ذوب شده وجود دارد، این داشت‌گاه چندان بزرگ است که بتوان ۱۱ بار گراندکنیون را با آن پر کرد! دانش‌مندان پیش‌تر، از وجود داشت‌گاهی از گداخته‌ها در زیر یلواستون خبردار بودند که دو فوران آتش فشانی ۲ و ۱.۲ میلیون سال پیش را خوراک‌دهی کرده بود.