هشدار بی آبی و حیف ومیل آب در بخش کشاورزي

بی آبی، بلایی که می تواند مهلک تر و خانمان سوزتر از هر جنگی باشد. عاقبتی که معمولا همه ترجیح می دهند درباره اش حرفی نزنند. اما اوضاع آبی در همه مناطق ایران خوب نیست. جدیدترین آماري که وزارت نیرو منتشر کرده، نشان می دهد هیچ یک از استانهای ایران اوضاع آبی خوبی ندارد. در طبقه بندي استان هاي کشور براساس شاخص پایش منابع آب از مهرماه تا اسفندماه سال 93 ، هیچ استانی وضعیت مناسبی ندارد؛ وزارت نیرو استان هاي کشور را شش دسته مرطوب، نرمال، قابل تحمل، داراي تنش آبی، داراي تنش آبی شدید و کمبود آب طبقه بندي کرده است: استان هاي بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد در رده مناطق مواجه با کمبود آب قرار گرفته اند. 13 استان که در دسته مناطق با تنش آبی شدید قرار دارند؛ اصفهان، ایلام، تهران، البرز، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزي  ... “هشدار بی آبی و حیف ومیل آب در بخش کشاورزي”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده