گفتگوی نعمت اخضری با عظیم قیچی ساز

برگرفته از وبلاگ تاریخ کوه نوردی همدان کاتماندو 22 افروردین 1394 قبل از عزیمت برای صعود قله لوتسه در هنگام بازگشت از ترکینگ دور آناپورنا در شهر کاتماندو متوجه شدیم که آقای عظیم قیچی ساز و دکتر بهپور که عازم صعود قله اورست و لوتسه بودند در شهر کاتماندور هستند و موفق به دیدن آنها شدیم و در دو روز هنگام صرف نهار گفتگوی صمیمانه و خوبی با آقای قیچی ساز بصورت مصاحبه بعمل آورده و در ابتدا سوالاتی از طرف اینجانب تنظیم و عظیم خیلی با حوصله به یکایک آنها بشرح زیر