به بهانه نوروز

به بهانه نوروز                                                                  بایرام یئلی چارداخلاری یئخاندا نوروز گولی،قار چیچکی چئخاندا    در ورقی از کوچه باغ های خاطره کودکی ، گل زنبق (نوروز گولی) و گل حسرت (قار چیچکی) پیام آوران نوروز به روستای زیبا ی من ایشلق بوده اند. در شعر آذری شهریار می گوید:وقتی با د نوروزی چارداغ (نوعی آلاچیق) ها را می اندازد، زمانی است که قارچیچکی و نوروز گلی سر از خاک بیرون می کنند و… این دوگل زیبا در اغاز بهار از زیر برف و غالباً از شکاف سنگها سربدر می آورند نوروز گلی برنگ بنفش و بسیمای عروسی است محجوب و قارچیچکی به رنگ سفید و بسیمای عاشقی است شاداب، گل حسر ت بیشتر مواقع با گل زعفران اشتباه گرفته می شود. زعفرانها از گونه های نسبتاً مشابه گل حسرت سفید یا بنفش هستند و به رنگ‌های سفید، زرد، یاسمنی، بنفش، یا ارغوانی مایل به یاسمنی دیده شده اند که اغلب دارای  ... “به بهانه نوروز”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده