تهران نشین های اصفهان ستیز، جدیدترین عبارت برای فرار از مشکلات اصفهان!

تهران نشین های اصفهان ستیز! عبارتی است که به تازگی در اصفهان مد شده. این عبارت حتی به جلسات گروه های زیست محیطی اصفهان هم رسیده. پس از آنکه مشکلات آب را تقصیر چهارمحالی ها و خوزستانی ها انداختند قرار است بقیه مشکلات هم گردن تهران نشین های اصفهان ستیز بیفتد!چه راه فراری آسان تر از این؟ چه راهی آسان تر از این برای توجیه مشکلات و سوءمدیریت های استانی. توجیهات عوام فریبانه ای که البته مصرف داخل استانی دارد ولی دردی از مشکلات اصفهان را کم نمی کند. یکی نیست بپرسد مگر نه اینکه صنایع آلوده کننده ای که اصفهان را محاصره کرده اند میراث وزرا و مدیران اصفهانی در دهه های گذشته بوده است؟ مگر نه اینکه این صنایع از فولاد تا سیمان همچنان در حال گسترش هستند؟ مگر نه اینکه اصفهان همچنان در مسیر توسعه ناپایدار قدم بر می دارد؟ چرا 5 سال پیش و برخلاف قانون  ... “تهران نشین های اصفهان ستیز، جدیدترین عبارت برای فرار از مشکلات اصفهان!”

ادامه ←

معرفی کتاب : زیبایی شناسی محیط زیست

زیبایی شناسی محیط زیست   تالیف جي داگلاس پورتئوسترجمه دكتر محمدرضا مثنويچاپ اول 1389- 328 صفحه انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد    چرا محيط هاي عمومي ما به زمين هاي باير و متروك زشت يا گستره‌هاي پيش پا افتاده و بي روح تبديل مي شوند؟ يك محيط مطلوب از نظر اصول زيبائي شناسي تا چه اندازه براي رفاه مهم استكتاب زيبائي شناسي محيطي، تاريخ انديشه و عمل زيبائي شناختي را تشريح و ترسيم نموده، و مفاهيم بنيادي زيبائي شناسي و كاربست حاصله از سياست هاي زيبايي‌شناختي در منظر را مورد آزمون قرار مي دهد و با بحث در خصوص روان شناسي روابط انسان- محيط و تاثير عمل گرائي ادبي، قانوني، و هنري، نويسنده با تجزيه و تحليل نقش اساسي سياست و برنامه ريزي عمومي كتاب را به پايان مي رساند. تز اصلی پورتئوس اینست که با وجود تفاوتهای فراوان میان انسانها، همه ما به چیزهای مشابهی عشق می ورزیم و با اینکه هر  ... “معرفی کتاب : زیبایی شناسی محیط زیست”

ادامه ←