فریاد

خانه‌ام آتش گرفته‌ست، آتشی جانسوز. هر طرف می سوزد این آتش، پرده‌ها و فرش‌ها را، تارشان با پود. من به هر سو میدوم گریان، در لهیب آتش پر دود؛ و زمیان خنده‌هایم، تلخ، و خروش گریه‌ام، ناشاد، از درون خستهء سوزان، می کنم فریاد، ای فریاد! ای فریاد! خانه‌ام آتش گرفته‌ست، آتشی بیرحم. همچنان می سوزد این آتش، نقش‌هائی را که من بستم بخون دل، بر سر و چشم در و دیوار، در شب رسوای بی ساحل. وای بر من، سوزد و سوزد غنچه‌هائی را که پروردم به دشواری. در دهان گود گلدانها، روزهای سخت بیماری. از فراز بامهاشان، شاد، دشمنانم موذیانه خنده‌های فتحشان بر لب، بر من آتش بجان ناظر. در پناه این مشبک شب. من بهر سو می دوم، گریان از این بیداد. می‌کنم فریاد، ای فریاد! ای فریاد! وای بر من، همچنان می سوزد این آتش آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان؛ و آنچه دارد منظر  ... “فریاد”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده