خطرات ناشی از گاز رادون در منازل مسکونی

زهره کسمایی بعد از جنگ جهاني دوم مواد رادیواکتیو از طریق انفجارهاي اتمي ، راكتورهاي جديد و صنعت انرژي و غیره باعث آلودگي هوا شده است . سالانه مقادیری مواد راديواكتيو نيز بطور طبيعي در اثر تشعشعات كيهاني بصورت رادون و تورون در هوا بوجود مي آيند كه ميزان و اثرات آنها در مقايسه با مواد راديواكتيو ناشي از فعاليتهاي انساني بسيار ناچيز است. مواد راديو اكتيو اثرات جسماني و ژنتيكي در كليه موجودات زنده پديد مي آورند زيرا هر نوع در معرض تشعشع قرار گرفتن با اثراتی به ويژه در ريه ها، چشمها ، پوست و اعضا سازنده تركيبات خون همراه بوده و اثرات نامطلوبي بر سلامت افراد ایجاد می نماید.  یکی از عناصر مواد رادیو اکتیو رادون است که گازی بیرنگ، بی بو  و بیمزه می باشد و بر اثر تخريب سرى هاى اورانيوم 238 و 235 تشکيل مى شود. البته اين عنصر به طور طبيعى به ميزان  ... “خطرات ناشی از گاز رادون در منازل مسکونی”

ادامه ←