همایش طبیعت گردی در شمال ایران :Conference of ecotourism in northern Iran

Conference of ecotourism in northern Iran At six agenda including ,Opportunities and challenges of nature tourism,Ecotourism and local people and … was held in the City of Ramsar  همایش طبیعت گردی در شمال ایران : در محورهای شش گانه اصول و مبانی طبیعت گردی، فرصت‌ها و چالش‌های طبیعت گردی، زیر ساخت‌ها و ساز و کارهای طبیعت گردی، طبیعت گردی و مردم محلی، طرح‌های مدیریت جنگل و طبیعت گردی و مدیریت شهری و طبیعت گردی از تاریخ ۹۳/۳/۲۱لغایت ۹۳/۳/۲۳ با همکاری شهرداری رامسر برگزار شد  ... “همایش طبیعت گردی در شمال ایران :Conference of ecotourism in northern Iran”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده