چگونه می شود مسئله طبیعت گردی را در کشورحل کرد

 همایش طبیعت گردی بهانه شد تا سهم کشورم را از سهم جهانی طبیعت گردی مطالبه کنم و با بیان ابهامات و ایرادات هدفگذاری برای کسب بیشترین فایده ملی را گوشزد کنم طبیعت گردی هم مثل سایر کاریمان است . بیش از هر مسئله دیگر از طبیعت گردی در سال اقتصاد فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، برای تحقق هدف وفاق و همدلی با اهمیت ترین مسئله است . با خودمان رو راست باشیم. می خواستیم یک کاری کرده باشیم، یا وظیفه است و باید کار مؤثری  ... “چگونه می شود مسئله طبیعت گردی را در کشورحل کرد”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

معرفی سایت مفیدی درباره پایش آلودگی هوا توسط گلسنگ ها

امروزه کاربرد گسترده اندیکاتورهای زیستی بیانگر این حقیقت است که موجودات زنده خود بهترین نشانگر درباره چگونگی پاسخ اکوسیستم ها به آلودگی ها و  تغییرات ناشی از استرس ها می باشند. به عبارت دقیق تر، بیواندیکاتورها بطور کیفی پاسخ های زیستی به استرس ها و شرایط زیست محیطی را ارزیابی می کنند به عنوان مثال حضورگلسنگ lecanora Conizaeoides کیفیت پایین هوا را نشان می دهد یا کاهش در میزان کلروفیل II در گلسنگ میزان و شدت آلودگی هوا را نشان می دهد . بر این اساس بیواندیکاتورها سه عملکرد مهم دارند : 1- پایش محیطی تغییرات فیزیکی و شیمیایی 2- پایش فرایند های اکولوژیکی 3- پایش تنوع زیستی مثال های شاخص زیست محیطی، اکولوژیکی و تنوع ریستی در موجودات زنده متفاوتی که در محیط های مختلف زیست می کنند دیده شده است. یکی از مهترین نشانگرهای زیستی گلسنگ ها می باشند که به صورت وسیعی در پایش های زیست محیطی  ... “معرفی سایت مفیدی درباره پایش آلودگی هوا توسط گلسنگ ها”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده