حضور سازمان مردم نهاد جمعیت حامیان زمین در نمایشگاه بین المللی محیط زیست