منابع طبیعی باید تحت سیاست انبساطی مدیریت شود – 4

در نظام بودجه ریزی متداول و تا قبل از  نظام بودجه ریزی برنامه ای اجرای طرح ها و برنامه های دولت، برنامه عمرانی یا طرح های عمرانی نامیده می شد و پس از  آن به  اقدامات عمرانی دولت، عنوان طرح های تملک دارائی های سرمایه ای  داده شد بودجه ریزی کشور بر اساس قانون برنامه و بودجه مصوب 51  انجام می شود، برنامه مقدم بر بودجه است و استاندارد کردن روش های اجرایی و تعادل بخشی در تولید و ارایه خدمت به عوامل ذینفع جامعه هدف دارای قالب و چارچوب نظام فنی اجرایی است در حالیکه احکام بالا دستی کشور جهت تهیه و تصویب و اجرای طرح های تملک دارائی های سرمایه ای توسط دولت، رویکردتوجه به خواستگاه های عوامل ذینفع دارد و اتخاذ سیاست انبساطی را در ذهن متبادر   ... “منابع طبیعی باید تحت سیاست انبساطی مدیریت شود – 4”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

لایحه جامع منابع طبیعی – دوره نهم -سال اول – 1

فرصت مغتنم دیگر برای  تدوین لایحه جامعه منابع طبیعی یا ویرایش آن بوجود آمده است. لایحه  حامل دو واژه  با جنبه های متفاوت است جامعیت در مدیریت- جامعیت در انواع مالکیت  جامعیت در انواع وظایف و منابع طبیعی که مشتمل بر منابع طبیعی تجدید پذیر و غیر قابل تجدید می شود. به نظر می رسد تلاطم شرائط حاکم بر منابع به افزایش افتراق آرا و نظرات دامن می زند و رسیدن به اجماع نظر بیش از گذشته سخت تر شده است و احتمالا کسی از حقوق عوامل ذینفع دفاع نمی کند. آیا باید به انتظار نشست !  ... “لایحه جامع منابع طبیعی – دوره نهم -سال اول – 1”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده