آیا با تدبیر دولت مشکلات زیست محیطی شرق استان کرمان، حل می شود؟

در بسیاری از نقاط جهان واز جمله در ایران ما در عین حالی که دوران افزایش آگاهی های زیست محیطی است و توجه به نقش محیط زیست سالم در ارتقاء کیفیت وکمیت جان انسان از اهمیت بالایی برخوردار است ،دوران تداوم وجود تخریبات زیست محیطی نیز می باشد از سوی دیگر با توجه به آگاهی انسان نسبت به موضوعاتی چون اهمیت محیط زیست، لزوم برنامه ریزی برای استفاده مناسب از منابع وسایر موضوعات مرتبط با محیط زیست، زمینه ارائه راه حلهایی برای کاهش تعارضات وارد شده بر محیط زیست احساس می گردد . در ایران ما  که داری  تنوع زیستی فراوانی است  ،وجود گونه های جانوری و گیاهی فراوان این اقلیم را از اهمیت بالایی برخوردار کرده است . این در حالی است که به طوردقیق وقطعی نمی دانیم در این سرزمین چند گونه گیاهی یا جانوری وجود دارد و عملکرد اکوسیستم ها در این سرزمین چگونه است وبازه ی  ... “آیا با تدبیر دولت مشکلات زیست محیطی شرق استان کرمان، حل می شود؟”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده