انتظار تغییر کاربری و فروش زمین و خاک زراعی نباید غیر منتظره باشد

خاک یک عنصر معدنی است و فروش عناصر معدنی به موجب قانون معادن منعی ندارد و مخصوصاً اینکه برخی انواع آن مانند خاك رس- خاك سرخ‌- خاك زرد- خاك هاي صنعتي و نظاير آنها لیست شدند وعنوان معدن به محل برداشت آنها قابل تعمیم است.خاک ایران مانند نفت ایران مانند سنگ ایران و دیگر منابع طبیعی است ای کاش بتوانیم حساسیتمان را کارشناسانه در مورد فحوای مندرج در سه بند شرح زیر به اجماع


نوشته شده در: دسته‌بندی نشده