اخلاق!!


متی می‌گفت:

کمترکاری دیده‌ام که برای اخلاق انسان مضرتر از پرداختن به اخلاق باشد!

کسانی می‌گویند راستی را باید دوست داشت، به وعده وفا نمود و در دفاع از نیکی‌ها مبارزه کرد؛

ولی درخت‌ها نمی‌گویند: سبز باید بود و میوه را راست به سمت زمین رها کرد و وقتی که باد می‌گذرد، زمزمه در برگ‌ها انداخت!

اندیشه‌های متی – برتولت برشت

پ ن – متی فیلسوف باستانی چین است و کتاب اندیشه‌های متی (ترجمه بهرام حبیبی سال ۱۳۵۵) از برگردان انگلیسی متن چینیُ به آلمانی ترجمه شده است و برشت نیز بر این ترجمه‌ها چیزهایی افزوده است.