فوق العاده بند 10 ماده 68 فوق العاده مستمر است

تبصره ماده 76  قانون مدیریت خدمات کشوری : سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند. فوق العاده های مذکور در بند 2-3-5 ماده 68  فوق العاده مستمر تلقی می گردند. متاسفانه با توجه به تصریح این تبصره،  برای بسیاری از همکاران اظهارنظر  ... “فوق العاده بند 10 ماده 68 فوق العاده مستمر است”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده