فوق العاده بند 10 ماده 68 فوق العاده مستمر است

 تبصره ماده 76  قانون مدیریت خدمات کشوری : سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند. فوق العاده های مذکور در بند 2-3-5 ماده 68  فوق العاده مستمر تلقی می گردند. متاسفانه با توجه به تصریح این تبصره،  برای بسیاری از همکاران اظهارنظر

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده