فرصت بازی در بازسازی و احیا و توسعه منابع طبیعی

هفته دولت و روز کارمند به کارکنان دولت مبارکباد، طبعاً  جنبه های معرفی دولت به عنوان خادم و معرفی کارکنان دولت بعنوان مستخدم شأن حضور شاکله هر دستگاه اجرایی، حتی دستگاه های حاکمیتی دارای فرایند تولید خدمت متفاوت تر از دیگران است.


سازمان جنگل ها یک دستگاه حاکمیتی است و تولید خدمت در این دستگاه متفاوت تر از دیگر دستگاه های حاکمیتی است . در این دستگاه انفال و ثروت های ملی حفاظت و بهره برداری می شوند و امنیت بستر حیات با حفظ پوشش گیاهی و حفظ منابع پایه  مدیریت می گردد و دستگاهی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده