سیزدهمین کنفرانس آمبوزدمان – فرصت احیای بازرسی هدایت گراینه و توسعه نظارت

نمی دانم فرصت لازم برای تهیه یک مقاله
برای احیای جایگاه با اهمیت نظارت در دستگاه های فنی تخصصی مانند سازمان
جنگل ها مراتع و آبخیزداری وجود دارد یا نه ! این سازمان که متولی 100 درصد از پهنه
جغرافیایی کشور در حفظ منابع طبیعی و منابع پایه کشور است، با جایگاه
بازرسی تنزل یافته ای در سطح گروه رسیده است. این گروه حداکثر توانایی رسیدگی به
شکایات مردمی را دارا هستند. رسیدگی فنی تخصصی در این دستگاه که متولی دارایی زیستی کشور است رها شد.

 جایگاه بازرسی سیستمی و فرایندی در بعد از انقلاب مخصوصا دهه هفتاد با تجدید تشکیلات جامع و تفصیلی برخلاف قانون فراموش شد و جایگاه

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده