زمین خواری و تصرف انفال بلای جان منابع ملی کشور

زمین خواری و تصرف انفال بلای جان منابع ملی کشور


اسماعیل مددی: کارشناس عالی محیط زیست


زمین خواری و تصرف بیت المال  به صورت یکی از معضلات کشور جمهوری اسلامی در آمده است. این اژدهای هزار سر زمین خوار آنچنان بلایی بر سر منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دریا و کوهستان آورده است که همگان فکر میکنند کسی را یارای مقابله با آنها نیست.هر سر را که قطع میکنند سری دیگر پدیدار میشود.


به راستی این بالایی ها چه کسانی هستند که وقتی مجری برنامه شوک روز یکشنبه شبکه 3 مورخ 30/7/91 از تخریب کننده و متصرف عدوانی جنگل می پرسد شما با چه مجوزی منابع ملی که جزو انفال است را تخریب میکنید و ویلا می سازید میگوید من از بالا مجوز گرفته ام.!!یا اینکه عنوان می نماید با پول میتوان هر مشکلی را حل کرد.!! وزارت جهاد کشاورزی کجای مبارزه با این زمین خواری ها قرار دارد.آیا اصولاً بنای خلع ید از متصرفین به عرصه های منابع طبیعی را دارد؟ سازمان جنگل ها و مراتع کجا ست؟سازمان حفاظت محیط زیست چشمهایش را چگونه بر روی از دست دادن عرصه های حفاظت شده وملی بسته است. چگونه است که اگر فردی یک قلاب به آب بیندازد مامور بلافاصله بالای سر او ظاهر شده وبا او سریعاً برخورد میکند ولی با تصرف های عدوانی منابع  و حریم بستر رودخانه ها اراده برخورد قانونی را ندارد.


مگر قانون برای همه آحاد مردم یکسان نیست؟مگر مقام معظم رهبری نفرموده اند که منابع طبیعی بایدبه معارف عمومی تبدیل بشود.؟چرا در راستای این فرمایشات و نهادینه شدن آن کاری نکردید؟ ما به آیندگان چه پاسخی داریم بدهیم؟هم اینک نیز بسیار دیر شده است باید کاری کرد.باید زمینخواران بفهمند که نمی توانند اموال بیت المال را در کابین زنهایشان نمایند.آیا مردم قانونمند دوست ندارند از مواهب طبیعی لذت ببرند؟دوست ندارنددر داخل جنگل و راس کوه ها ویلا داشته باشند؟آیا پشتوانه قانونی کم است؟ که یقیناً اینطور نیست. پس قفل کار در کجا است؟ببینید قانون چگونه در حفظ منابع طبیعی صراحت دارد:


قانون حفظ و حمایت ازمنابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب مهرماه 1371 ( مواد 1 تا 3 )


ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون گونه ‌های درختانی از قبیل شمشاد ، زربین‌، سرخدار ،سروخمره ‌ای‌، سفید پلت‌، حراو چندل‌، ارس‌، فندق ، زیتون طبیعی‌، بنه ( پسته وحشی‌) ، گون‌، ششم‌،گردو ( جنگلی ‌) و بادام وحشی ( بادامک‌) در سراسر کشور جز ذخایر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع میباشد.


تبصره 1 ـ وزارت جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی)موظف است مناطق استقرار گونه‌های یاد شده را مشخص وحفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید.


تبصره 2 ـ در مواردی که قطع این گونه ‌ها بر اساس طرح مصوب و بنابر ضرورت و مسایل فنی‌و توسعه گونه‌های دیگر لازم باشد با تایید وزارت جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی)مجاز خواهد بود.


تبصره 3 ـ متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط‌کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی)ارزیابی خواهد گردید به حبس از یکماه تا ششماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می‌شوند.


چه کسی گفته است که جنگل و یا مراتع میتواند جزو مستثنیات بشود؟مگر اراضی ملی کشور نقشه و سند دولتی ندارد؟به فرموده مولانا:


ما در این انبار گندم می کنیم                         گندم گرد آمده گم می کنیم


می نیندیشیم ما آخر به هوش                         کین خلل از گندم است یا مکر موش


اول ای جان دفع شر موش  کن                      وانگه اند جمع گندم کوش کن


به راستی موش هایی که انبار بیت المال و انفال را سوراخ کرده اند چه کسانی هستند؟.موشهایی که هر روز به اژدها شبیه تر میشوند. آنها که سواحل در یا ها و رودخانه ها و حریم بستر آنها را تصرف کرده اند و یا جنگل ها و مراتع که بستر تولید برای کشور هستند را به انواع حیل برای مطامع اقتصادی تصرف کرده اندو کشور را به ورطه وابستگی می اندازند چه کسانی هستند؟باید این موشها را دفع کردو بستر مناسب برای جنایات ایشان از بین برد.


لذا از دولتمردان و وکلای همین مردم قانونمند میخواهیم برای تتمه منابع مانده فکری عاجل نمایند. رسالت رسانه ها در این باب بسیار مهم است.بیائیم برای مطامع شخصی و حرص و طمع و آزمندی خود کشور را به ورطه نابودی نیندازیم.باید قانون با جدیت بر سر متخلفین شمشیر عدالت را فرود آورد. آیا این خواسته ها عملی میشود؟.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده