تعیین خط برف در حوضه هاي آبخيز فاقد آمار برف سنجي

برای تعیین خط برف در حوضه های آبخیزی که ایستگاه برف سنجی
ندارد از عنصر دما استفاده می شود . از آنجا که رخداد
پديده برف در دماي صفر و کمتر از صفر اتفاق می افتد معمولا
ارتفاع متناظر دماي

صفر درجه سانتیگراد براي ماه هاي مختلف سال معادل خط برف در نظر
گرفته می شود.  
براي
اينكار اطلاعات مربوط به دمای متوسط ماهانه برای ایستگاههای مورد مطالعه جمع آوری
می شود. با استفاده از داده های میانگین دمای ماهانه و سالانه، گرادیان دما در حوضه
مورد مطالعه تعیین می شود.  با فرض اینکه
نزولات جوی در دمای صفر درجه سانتیگراد و پایین تر بصورت برف نازل می شوند، خط
همتراز دمای صفر درجه در حوضه مشخص و ارتفاع مربوطه تعیین می شود. با تعیین خط صفر
درجه و ترسیم آن بر روی نقشه حوضه بوسیله سیستم
GIS می توان مساحت زیر پوشش
برف و آب معادل برف را نیز محاسبه کرد. از این نظر برای هر ماه سه خط برف قابل محاسبه است.

1- ارتفاع دماي صفر درجه مربوط به متوسط حداقل ها، نشان دهنده حداقل ارتفاع خط ماندگاري برف بر روي زمین است.

 2-
ارتفاع
دماي صفر درجه مربوط به متوسط حداکثرها، نشان دهنده حداکثر ارتفاعی است که در صورت وجود پوشش برفی در حوضه، در بالاي آن ذوبی صورت نمی گیرد.

 3-
ارتفاع
منحنی دماي صفر درجه مربوط به متوسط ماهانه­ها، به عنوان متوسط خط ذوب و ریزش برف به کار می رود.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده