تا هفته‌ی آینده

به مدت یک هفته در سفر خواهم بود. به امید مراوده‌ی دوباره.