باغ اكولوژي يك اثر ملي است


باغ تبلور نتيجه و ثمره كارايي متخصصين بخش منابع طبيعي ومؤسسه تحقيقات جنگل ها با سابقه حدود 80 ساله خود قابل فروش نيست !


باغ اكولوژي منابع ملي موضوع قانون ملي شدن جنگل ها- مراتع- بيشه زارها – اراضي جنگلي نيست.سند باغ انفالي نيست، سند باغ اموال دولتي دراختيار دولت است، باغ اكولوژي اموال عمومي در اختيار وزارت جهادكشاورزي، موسسه تحقيقات است موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع زير نظر سازمان جنگل ها و مراتع نيست و موسسه ي

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده