بارش استان های تهران و البرز 273 میلی متر گزارش شد.

گزارش های بارش باران از 11 ایستگاه باران سنجی زیرپوشش شرکت آب منطقه ای تهران در مدت زمان ابتدای سال آبی جاری (مهرماه91) تاکنون، حاکی از ثبت نزدیک به 273 میلی متر بارش دارد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده