متن دستورالعمل عوارض آلایندگی سال 1392

دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ )


ماده  1- تعاريف:


واحد آلاینده– به واحد تولیدی اطلاق مي گرددكه از طریق تخلیه فاضلاب، انتشار ذرات، گازهای آلاینده، تخلیه پسماند و یا … به محيط، موجب آلودگی محیط زیست  (آب، هوا ، خاك …) می گردد.(اين تعريف صرفا براي واحدهاي مشمول تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مشخص گرديده است.)


آلودگي محيط زيست: منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب، ‌هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيكي آن

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده