عکس هایی از برودپیک 1388

آیدین بزرگی- چادرگاه اصلی ایرانی ها

 

آیدین (نفر دوم از چپ)، یخچال بالتوررو

 

آیدین (نفر اول از راست)، اسلام آباد

 

آیدین (نفر اول از چپ)، چادرگاه اردوکاس