بیماری بلایت شمشاد و تغییر گونه در جنگل های شمال

امروز دوساعت نظاره گر گونه بیمار و محتضر شمشاد در پارک سیسنگان بودم.


 بیماری بلایت که متخصیصین بخش ازآن بعنوان عامل بیماری درخت شمشاد یادکرده اند، مرگ خاموش را چنان هولناک به جنگل های خزری تحمیل کرده است که جنگل ها و متولیان در بهت فرو رفته و خاموش شده و حرفی نمی زنند.


” عامل بیماری  قارچی به نام   (pseudonaviculata=) Cylindrocladium buxicola است. فرم جنسی (تلومورف) این قارچ Calonectria pseudonaviculatum نام دارد که اولین بار توسط

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده